Acasă » Organisation » Reprezentativitate

Reprezentativitate


	
Traduce

Sinergie politicà çi profesionalà

Cele 75 regiuni viticole ale Marii Europe (ale Uniunii Europene çi ale tàrilor din Europa Centralà çi de Est – acceptate încâ de la înfiintare, din anul 1988) dispuneau fiecare, în sânul AREV, de reprezentare politicà çi interprofesionalà.

 

Pentru prima datà în cadrul organismelor europene interregionale, reprezentantii lumii profesionale regionale îçi aveau sediul, la fel ca un consiliu economic çi social, pe lângà reprezentantii politici ai institutiilor regionale.

Aceastà dualitate prezenta avantajul considerabil care permitea lumii profesionale sà se facà auzità cu toatà acuratetea çi profesionalismul experientei sale, beneficiind în acelaçi timp de sprijinul institutiei politice regionale çi de forta pe care aceasta din urmà o extrage din legitimitatea sa democraticà. Preçedintele AREV, ales pentru un mandat de 2 ani, este în mod obligatoriu un preçedinte în exercitiu al unei regiuni din Europa.

Reprezentantii profesionali, care la nivel regional cuprind ansamblul actorilor filierei viticole, sunt regrupati în cadrul Consiliului European Profesional al Vinului (CEPV), însàrcinat cu elaborarea textelor supuse spre aprobare adunàrii plenare. Preçedintele CEPV este de drept Vicepreçedinte AREV.

Astfel, dupà mai mult de 25 ani de functionare çi de reuniuni tinute în majoritatea regiunilor europene, în scopul familiarizàrii cu problemele specifice, AREV emite principiile directoare ale unei politici viticole, çtiind sà conjuge interesele generale ale integralitàtii filierei (de la producàtor la consumator) cu particularitàtile çi traditiile fiecàrei regiuni.