Βρίσκεστε εδώAccueil du site > Charte du vin
Χάρτα Οίνου
 άρτης τυ Κρασιύ

Η ανάπτυη ενς κινύ κώδικα δεντλγίας ήταν απ τα πρώτα

σημαντικά μελήματα της AREV : ι ινπιητικές περιέρειες

αναγνωρίυν την υπρέωσή τυς για πειθαρία στν κώδικα

αυτ, πυ έει κύρι άνα τη ελτίωση της πιτητας με την

αυθεντικτητα, ήτι με την πράσπιση και την πρώθηση των κρασιών

με νμασία πρέλευσης.

 άρτης τυ Κρασιύ, πυ ψηίστηκε τ 1991 απ τ σύνλ

των ευρωπαϊκών αμπελινικών περιερειών, απτελεί έγγρα

αναράς τσ για τυς επίσημυς θεσμύς σ και για τυς

ικνμικύς παράγντες και τυς καταναλωτές και περιλαμάνει

τα ασικά σημεία τυ κώδικα δεντλγίας σε ,τι αρά την

αμπελκαλλιέργεια και τ κρασί στην Ευρώπη.


Πράσπιση και πρώθηση :

- των νμασιών πρέλευσης

- της πιτητας και της αυθεντικτητας των ίνων

- των δικαιωμάτων των καταναλωτών

- της πλιτιστικής εικνας τυ ίνυ

Word - 53 ko
The Wine Charter