Βρίσκεστε εδώAccueil du site > AREV > Historique
Ιστορικό
∆ύναµη διαύλευσης

Στ πλαίσι των ασικών αρών της συμμετής και της επικυρικτητας

σε επίπεδ Ευρωπαϊκής Ένωσης, ι Περιέρειες διαδραματίυν

σημαντικ ρλ υπ την έννια τι αντιπρσωπεύυν τυς Ευρωπαίυς

πλίτες, ι ως ατμική έκραση, πως συμαίνει με τ Ευρωπαϊκ

Κινύλι, αλλά ως ωντανές κιντητες.


Η ανάληψη απ την ευρωπαϊκή ευσία των λειτυργιών και

αρμδιτήτων πυ μέρι πρσατα ενέπιπταν στη δικαιδσία των

εθνικών αρών, σε θέματα γεωργίας, περιάλλντς, διεθνύς εμπρίυ

και δημσινμικής πλιτικής, κατέστησε αναγκαία την ανάπτυη ενς

διαλγυ ανάμεσα στην Ευρώπη και τις Περιέρειες.

Πρϋπθεση για τη διεαγωγή διαλγυ μεταύ Περιερειών και

Βρυελλών ήταν η πρτερη αντιπαράθεση απψεων με στ την

εεύρεση των κινών συμερντων. Απαιτύνταν επίσης η ίδρυση ενς

“ ευρωπαϊκύ κινυλίυ τυ ίνυ και της αμπέλυ ”.

Με στ τη διασάλιση της συνεργασίας ως πρς την εέταση της

ευρωπαϊκής αμπελινικής πλιτικής, αλλά και για να ακύγνται ι

απψεις τσ των περιερειακών εκτελεστικών ργάνων σ και των

αντιπρσώπων των ωνών νμασίας πρέλευσης και παραγωγής,

ιδρύθηκε, τ 1988 στ Bourg-sur-Gironde/Ακυιτανία, η Ευρωπαϊκή

∆ιάσκεψη των Αμπελινικών Περιών (CERV), με πρωτυλία των

Πρέδρων Edgar Faure και Jacques Chaban-Delmas καθώς και τυ

Gérard Baloup, ∆ιευθυντή των Τπικών και Περιερειακών Αρών στ

Συμύλι της Ευρώπης.

“Εργαλεί” διαυλεύσεων και πρτάσεων, αυτ τ ρυμ πλιτικών

και επαγγελματιών καταλήγει σεδν πάντα στη διαμρωση κινών

στάσεων, τη διασαήνιση αντικρυμενων απψεων, την απαλιή των

παρεηγήσεων και, σταδιακά, στην ανάπτυη ενς κινύ παρανμαστή,

πυ γίνεται λένα υσιαστικτερς μετά απ κάθε συνεδρίαση.

Πρκειμένυ να ενισυθεί η απτελεσματικτητά της, η CERV απέκτησε,

τ 1994 στ Marsala/Σικελία, νέ καταστατικ και μετνμάστηκε

επισήμως σε Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Αμπελινικών Περιών

(AREV), θεματύλακας τυ συνεταιριστικύ, ργανωτικύ και νμικύ

κληρδτήματς της πρώην CERV.

I tre fondatori dell’AREV: Edgar Faure, Jacques Chaban-Delmas e Gérard Baloup

Tέως πpεδpoι τωv CERV / AREV : Edgar Faure,

Carlo Bernini, Jordi Pujol, Jacques Blanc, Luis Braga da Cruz,

Pedro Sanz, Arlindo Cunha, Luis Durnwalder

Τέως πρεδρς της : Pierre Perromat, Reinhard Muth, Claudio Rosso

Τέως γενικί γραµµατείς : Gérard Baloup,

Georges Roucou, Jean-Pierre Van Ruyskensvelde, Manuel Cabral,

Javier Erro, Nuno Almeida, Herbert Dorfmann