Sunteti aici:Prima pagină > AREV > Historique
Istoric
Necesitatea cooperĂ rilor

Regiunile joacà un rol crucial în aplicarea principiilor majore ale

participàrii çi subsidiaritàtii la nivel european, în sensul cà ele

constituie reprezentarea cetĂ tenilor europeni, nu numai la nivel

individual în cadrul Parlamentului European, ci çi ca membri ai

unor comunitĂ ti dinamice.


Transferul functiilor çi competentelor înspre puterea europeanà,

asumate pânà acum de autoritàtile nationale în materie de

agriculturà, mediu, comert international çi fiscalitate, justificà

dezvoltarea dialogului dintre Europa çi regiuni.

Acest dialog al regiunilor cu Bruxelles-ul implicĂ  o muncĂ  pregĂ titoare

de confruntare a punctelor de vedere, menità sà scoatà în evidentà

interese comune. De asemenea, era absolut necesarĂ  constituirea

unui “parlament european al viei çi vinului”.

Pentru a trece la o examinare concertatĂ  a politicii vitivinicole

europene çi pentru a face auzite toate pàrerile, atât ale organismelor

executive regionale, cât çi ale reprezentantilor zonelor de denumire

çi de productie, a fost creatà în 1988, la Bourg-sur Gironde/

Aquitaine, Conferinta Regiunilor Europene Viticole (CERV), la

initiativa Preçedintilor Edgar Faure çi Jacques Chaban-Delmas çi

a lui Gérard Baloup, Directorul Puterilor Locale çi Regionale de

pe lângà Consiliul Europei.

Acest forum politic çi profesional, ca structurà de propuneri çi

acorduri comune, permite o clarificare a pozitiilor conflictuale, de

iltrare a neîntelegerilor çi, treptat, de atingere a unui numitor

comun, devenit din ce în ce mai substantial pe parcursul sesiunilor,

chiar dacà nu se ajunge întotdeauna la decizii consensuale.

În scopul de a-çi îmbunàtàti eficienta, CERV a adoptat, în 1994 la

Marsala/Sicilia, un nou statut çi a devenit, în mod cert, Adunarea

Regiunilor Vitivinicole Europene (AREV), depozitar al întregului

patrimoniu asociativ, organizational çi moral al fostei CERV.

Cei trei fondatori ai AREV: Edgar Faure, Jacques Chaban-Delmas çi Gérard Baloup

çti preçedinti ai CERV / AREV: Edgar Faure,

Carlo Bernini, Jordi Pujol, Jacques Blanc, Luis Braga da Cruz,

Pedro Sanz, Arlindo Cunha, Luis Durnwalder

Fost preçedinte al CEPV: Pierre Perromat, Reinhard Muth, Claudio Rosso

Foçti secretari generali: Gérard Baloup,

Georges Roucou, Jean-Pierre Van Ruyskensvelde, Manuel Cabral,

Javier Erro, Nuno Almeida, Herbert Dorfmann