Βρίσκεστε εδώAccueil du site > AREV > Représentativité
Αντιπροσωπευσικότητα
Πoλιτική και επαγγελµατική συνέργια

Κάθε μία απ τις 75 περίπυ αμπελινικές Περιέρειες της Μείνς

Ευρώπης (της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ωρών της Κεντρικής και

Ανατλικής Ευρώπης – πυ είναι μέλη απ τη σύσταση της CERV τ

1988) εκπρσωπείται, στ πλαίσι της AREV, τσ σε πλιτικ σ και

σε διεπαγγελματικ επίπεδ.


Για πρώτη ρά στα ρνικά των ευρωπαϊκών διαπεριερειακών

ργανισμών, εκπρσωπι απ τν περιερειακ επαγγελματικ ώρ

συμμετέυν, σε ρλ ικνμικύ και κινωνικύ συμύλυ, πλάι

στυς πλιτικύς αντιπρσώπυς των περιερειακών θεσμών.

Με τν διττ αυτ αρακτήρα της AREV,  επαγγελματικς κσμς

απκτά τ σημαντικ πρνμι, αενς, να εκράεται με λη την

ακρίεια και την τενγνωσία πυ διαθέτει άρη στην εμπειρία τυ και,

αετέρυ, να αίρει της υπστήριης τυ ευρωπαϊκύ περιερειακύ

θεσμύ και να επωελείται απ τη δύναμη πυ  θεσμς αυτς

αντλεί απ τη δημκρατική τυ νμιμπίηση.  πρεδρς της AREV,

πυ εκλέγεται για δύ ρνια, είναι και εν ενεργεία πρεδρς μιας

Περιέρειας της Ευρώπης.

ι αντιπρσωπι των επαγγελματιών, πυ καλύπτυν σε περιερειακ

επίπεδ τ σύνλ των παραγντων τυ αμπελινικύ τμέα,

συγκεντρώννται στην Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη των Αμπελινικών

Περιών (CEPV), η πία επεεργάεται τα κείμενα πυ υπάλλνται

για έγκριση στην λμέλεια.  πρεδρς της CEPV είναι αυτδικαίως

πρώτς αντιπρεδρς της AREV.

Έτσι, μετά απ δεκαπέντε και πλέν ρνια λειτυργίας και

συνεδριάσεων στις περισστερες εκ των περιερειών, γεγνς πυ

απσκπεί στη αθύτερη κατανηση των πρλημάτων τυς, η AREV

έει μάθει να καθρίει τις κατευθυντήριες γραμμές μιας

αμπελινικής πλιτικής πυ μπρεί να συνενώνει τα γενικά

συμέρντα λκληρυ τυ τμέα (απ τν παραγωγ έως

τν καταναλωτή) λαμάνντας υπψη τις ιδιαιτερτητες και

τις παραδσεις κάθε Περιέρειας.