Sunteti aici:Prima pagină > AREV > ReprĂ©sentativitĂ©
Reprezentativitate
Sinergie politicà çi profesionalà

Cele 75 regiuni viticole ale Marii Europe (ale Uniunii Europene

çi ale tàrilor din Europa Centralà çi de Est – acceptate încâ de la

înfiintare, din anul 1988) dispuneau fiecare, în sânul AREV, de

reprezentare politicà çi interprofesionalà.


Pentru prima datà în cadrul organismelor europene interregionale,

reprezentantii lumii profesionale regionale îçi aveau sediul, la fel

ca un consiliu economic çi social, pe lângà reprezentantii politici

ai institutiilor regionale.

AceastĂ  dualitate prezenta avantajul considerabil care permitea

lumii profesionale sà se facà auzità cu toatà acuratetea çi

profesionalismul experientei sale, beneficiind în acelaçi timp de

sprijinul institutiei politice regionale çi de forta pe care aceasta

din urmà o extrage din legitimitatea sa democraticà. Preçedintele

AREV, ales pentru un mandat de 2 ani, este în mod obligatoriu un

preçedinte în exercitiu al unei regiuni din Europa.

Reprezentantii profesionali, care la nivel regional cuprind ansamblul

actorilor filierei viticole, sunt regrupati în cadrul Consiliului

European Profesional al Vinului (CEPV), însàrcinat cu elaborarea

textelor supuse spre aprobare adunàrii plenare. Preçedintele

CEPV este de drept Vicepreçedinte AREV.

Astfel, dupà mai mult de cincisprezece ani de functionare çi de

reuniuni tinute în majoritatea regiunilor europene, în scopul

familiarizĂ rii cu problemele specifice, AREV emite principiile

directoare ale unei politici viticole, çtiind sà conjuge interesele

generale ale integralitĂ tii filierei (de la producĂ tor la consumator)

cu particularitàtile çi traditiile fiecàrei regiuni.