Βρίσκεστε εδώAccueil du site > AREV > Objectifs
Στόχοι
Εκπρσώπηση σε ευρωπαϊκ και διεθνές επίπεδ

Με τη δύναμη τυ διττύ αντιπρσωπευτικύ αρακτήρα της, η AREV

συμμετέει σε λυς τυς θεσμύς και τα ργανα πυ είναι άμεσα

ή έμμεσα αρμδια για την ευρωπαϊκή ή την παγκσμια αμπελινική

πλιτική και εμπλέκεται σε λα τα θέματα πυ αρύν στ κρασί :


Θεσµί

 • Ευρωπαϊκή Επιτρπή

∆ιευθύνσεις Γεωργίας, Εσωτερικής Αγράς, Εμπρίυ,

ικνμικών Υπθέσεων / Eurostat, Περιάλλντς, Περιερειακής

Πλιτικής, Επιτρπή ∆ιαείρισης των ίνων

 • Ευρωπαϊκ Κινύλι

∆ιακμματική Oμάδα για την Αμπελκαλλιέργεια, Επιτρπή

Γεωργίας

 • Συµύλι της Ευρώπης

Επιτρπή Περιάλλντς και Γεωργίας, ∆ιάσκεψη των Τπικών και

Περιερειακών αρών της Ευρώπης

 • Επιτρπή των Περιερειών

Επιτρπή Γεωργίας

 • Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Περιερειών (ARE)
 • ∆ιεθνής ργανισµς της Αµπέλυ και τυ ίνυ (OIV)
 • ∆ιεθνής ργανισµς Εµπρίυ (∆Ε)
 • ργανισµς Επισιτισµύ και Γεωργίας (FAO)

Θέµατα

 • Κινή ργάνωση της Αγράς τυ ίνυ (OCM)
 • Η αμπελκαλλιέργεια στις υπψήιες πρς ένταη ώρες
 • Αμπελκαλλιέργεια στις πρληματικές ώνες, σε συνεργασία με

τ Κέντρ Ερευνών, Μελετών και Αιπίησης για τυς ρεινύς

Αμπελώνες (CERVIM)

 • ∆ημσινμική πλιτική / Φρλγία
 • Πρστασία των ευρωπαϊκών γεωγραικών νμασιών
 • Εναρμνιση της σήμανσης
 • ικλγική αμπελκαλλιέργεια
 • Γενετικά τρππιημένι ργανισμί
 • Μηανγράηση των συνδευτικών εμπρικών εγγράων
 • Ευρωπαϊκί δρμι τυ κρασιύ (VIN)
 • ίν- ς και υγεία
 • ∆ιεθνής Ακαδημία ινων